Mã Nghề Nghiệp Trong Bệnh Án

      31
Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về Đăng nhập tài khoản dental.com.vn và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Mã nghề nghiệp trong bệnh án

Bạn đang xem: Quyết định 4069 bộ y tế

">Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua:
*

*

BỘ Y TẾ -------

Số: 4069/2001/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2001

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân,

Điều 2. Các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh (được gọi chung là bệnh viện) của nhà nước, bán công, dân lập, tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài. Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Điều trị-Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mẫu hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện trong cả nước.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Huỷ bỏ Quyết định số 1333/1999/BYT-QĐ ngày 03 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện.

Xem thêm: Những Mẹo Chăm Sóc Răng Sau Khi Bọc Sứ Thẩm Mỹ, Chä‚M Sã“C Rä‚Ng MiỆNg Sau Khi BỌC Rä‚Ng SỨ

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng các Vụ của cơ quan Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành, Hiệu trưởng Trường Đại học, Trung học Y, Dược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: Như điều 5 Văn phòng Chính phủ (để công báo) Lưu ĐTr, PC Lưu trữ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Lê Ngọc Trọng

MỤC LỤC

MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN DÙNG TRONG BỆNH VIỆN

1. Hướng dẫn ghi và mã các thông số hồ sơ bệnh án

2. Phần I

- Mẫu bệnh án: 24 loại

3. Phần II

- A. Mẫu giấy, phiếu y: 45 loại

- B. Mẫu giấy, phiếu dược: 18 loại

- C. Mẫu giấy, phiếu vật tư thiết bị y tế: 3 loại

4. Phần III

- A. Mẫu sổ y: 42 loại

- B. Mẫu sổ dược: 3 loại

- C. Mẫu sổ vật tư thiết bị y tế: 2 loại

5. Phần IV

Phụ lục 1: Bảng mã các xét nghiệm Huyết học, Hoá sinh và Vi sinh

Phụ lục 2: Bảng mã các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi

Phụ lục 3: Danh mục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Danh mục các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Phụ lục 4: Bảng mã các bệnh viện, viện

Phụ lục 5: Bảng mã 54 dân tộc

Phụ lục 6: Bảng mã nghề nghiệp theo thành phần xã hội

Phụ lục 7: Bảng mã một số nước.

Mẫu giấy ra viện tại Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT hết hiệu lực bởi Điều 31 Thông tư 14/2016/TT-BYT.Phiếu phẫu thuật/thủ thuật tại Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 50/2017/TT-BYT. Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!