Các Bệnh Trong Tiếng Anh

      9
Chủ đề về mức độ khỏe luôn luôn là trong những chủ đề được rất nhiều người học tiếng Anh quan tiền tâm. Tuy nhiên, từ vựng về công ty đề đó lại khá “khó nhằn” ngay cả đối với những fan học giờ đồng hồ Anh ở trình độ trung với cao cấp. Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho những người học tổng thích hợp từ vựng về những loại dịch trong giờ Anh một cách khá đầy đủ và thiết yếu xác.

Bạn đang xem: Các bệnh trong tiếng anh


*

Key takeaways:

Từ vựng về các loại dịch trong giờ đồng hồ Anh này lại khá “khó nhằn” đối với tất cả những fan học giờ anh ở chuyên môn trung cùng cao cấp.

Để học từ vựng một phương pháp hiệu quả, cách rất tốt là bạn học tập đặt câu và sử dụng chúng vào cuộc sống.

Từ vựng về những loại bệnh trong giờ đồng hồ Anh

*

Các loại bệnh thường gặp:

Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl peɪn/ (n): nhức bụng

Acne /ˈækni/ (n): nhọt trứng cá

Allergy /ˈælərdʒi/ (n): dị ứng

Anorexia nervosa /ˌænəˌreksiə nɜːrˈvəʊsə/ (n): náo loạn ăn uống (chán ăn)

Asthma /ˈæzmə/ (n): hen suyễn

Backache /ˈbæk.eɪk/ (n): nhức lưng

Bad breath / bæd breθ/ (n): hôi miệng

Bad arm /bæd ɑ:m/ (n): hôi nách

Binge eating /bɪndʒ ˈiːtɪŋ/ (n): náo loạn ăn uống (ăn thừa nhiều)

Bleeding / ˈbliːdɪŋ /: chảy máu

Blister / ˈblɪstər /: phồng rộp

Bronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/ (n): viêm phế truất quản

Broken (bone) /ˈbroʊkən/ (n): Gãy (xương,…)

Burn /bɜːn/ (n): bị bỏng

Cough /kɔːf/ (n): ho

Common cold /ˈkɑːmən kəʊld/ (n): không được khỏe thông thường

Constipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/ (n): táo bón

Diarrhea /ˌdaɪəˈriːə/ (n): tiêu chảy

Hay fever /heɪ ˌfiː.vər/ (n): viêm mũi dị ứng

Headache /hed.eɪk/ (n): đau đầu

Fever /ˈfiːvər/ (n): sốt

Flatulence /ˈflætʃələns/ (n): đầy hơi

Flu /fluː/ (n): cúm

Food poisoning /fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/ (n): ngộ độc thực phẩm

Indigestion /ˌɪndɪˈdʒestʃən/ (n): chứng khó tiêu

Malnutrition /ˌmælnuˈtrɪʃn/ (n): suy dinh dưỡng

Nosebleed /ˈnəʊzbliːd/ (n): ra máu mũi

Obesity /əʊˈbiːsəti/ (n): khủng phì

Scabies /ˈskeɪbiːz/ (n): bệnh dịch ghẻ

Sore throat /sɔːr θrəʊt/ (n): viêm họng

Sprain /spreɪn/ (n): Bong gân

Tooth decay /tuːθ dɪˈkeɪ/ (n): sâu răng

Toothache /ˈtuːθeɪk/ (n): nhức răng

Một số bệnh tương quan đến sức khỏe tinh thần:

Alzheimer"s disease /ˈɑːltshaɪmərz dɪziːz/ (n): hội hội chứng Alzheimer

Anxiety /æŋˈzaɪəti/ (n): chứng xôn xao lo âu

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) /əˌtenʃn ˈdefɪsɪt ˌhaɪpərækˈtɪvəti dɪsɔːrdər/ (n): hội chứng xôn xao tăng động giảm chú ý

Autism spectrum disorder (ASD) = autism /ˌɔːtɪzəm ˈspektrəm dɪsɔːrdər/ (n) từ bỏ kỉ

Dementia /dɪˈmenʃə/ (n): triệu chứng sa bớt trí tuệ

Depression /dɪˈpreʃn/ (n): căn bệnh trầm cảm

Down"s syndrome /ˈdaʊn sɪndrəʊm/ (n): hội hội chứng Down

Insomnia /ɪnˈsɑːmniə/ (n): triệu chứng mất ngủ

Panic disorder /ˈpænɪk dɪsˈɔːrdər/ (n): chứng náo loạn hoảng sợ

Parkinson"s disease /ˈpɑːrkɪnsnz dɪziːz/ (n): căn bệnh Parkinson

Một số một số loại bệnh liên quan đến sự viêm nhiễm:

Appendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/ (n): viêm ruột thừa

Arthritis /ɑːrˈθraɪtɪs/ (n): viêm khớp

Blood poisoning /blʌd ˈpɔɪzənɪŋ/ (n): nhiễm trùng huyết

Lupus /ˈluːpəs/ (n): lupus ban đỏ

Pneumonia /nuːˈməʊniə/ (n): viêm phổi

Một số loại bệnh ung thư:

Cancer /ˈkænsər/ (n): bệnh dịch ung thư

Anal cancer /ˈeɪnl ˈkænsər/ (n): ung thư hậu môn

Bladder cancer /ˈblædər ˈkænsər/ (n): ung thư bàng quang

Bone cancer /bəʊn ˈkænsər/ (n): ung thư xương ác tính

Brain tumour /breɪn ˈtuːmər/ (n): u não

Breast cancer /brest ˈkænsər/ (n): ung thư vú

Eye cancer /aɪ ˈkænsər/(n): ung thư mắt

Liver cancer /ˈlɪvər ˈkænsər/ (n): ung thư gan

Lung cancer /lʌŋ ˈkænsər/ (n): ung thư phổi

Lump /lʌmp/: u bướu

Một số các loại bệnh liên quan đến viruses:

Cholera /ˈkɑːlərə / (n): căn bệnh tả

Chickenpox /ˈtʃɪkɪnpɑːks/ (n): thủy đậu

Coronavirus /kəˈrəʊnəvaɪrəs/ (COVID-19) (n): dịch COVID-19

Hand, foot and mouth disease /hand, fʊt ænd maʊθ dɪˈziz/ (n): căn bệnh tay chân miệng

Human Immuno-deficiency virut = HIV (n): dịch HIV

Malaria /məˈleriə/ (n): căn bệnh sốt rét

Measles /ˈmiːzlz/ (n): bệnh dịch sởi

Mumps /mʌmps/ (n): quai bị

Một số loại bệnh dịch khác:

Anaphylaxis /ˌænəfɪˈlæksɪs/ (n): sốc bội nghịch vệ

Cataract /ˈkætərækt/ (n): đục chất liệu thủy tinh thể

Chest pain /tʃest peɪn/ (n): đau thắt ngực

Cirrhosis /səˈrəʊsɪs/ (n): xơ gan

Coma /ˈkəʊmə/ (n): hôn mê

Dehydration /ˌdiːhaɪˈdreɪʃn/ (n): triệu chứng mất nước

Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ (n): dịch đái toá đường

Deaf /def/ : điếc

Earache /ˈɪreɪk/ (n): nhức tai

Febrile seizure /ˈfebraɪl ˈsiːʒər/ (n): co giật bởi sốt

Gout /ɡaʊt/ (n): bệnh gút

Hearing loss /ˈhirɪŋ lɔs/ (n): suy giảm thính lực

High cholesterol /haɪ kəˈlɛstəˌrɔl/ (n): Cholesterol huyết cao

Hypertension /ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/ (n): huyết áp cao

Kidney stone /ˈkɪdni stəʊn/ (n): sỏi thận

Low blood pressure /loʊ blʌd ˈpreʃər/ (n): áp suất máu thấp

MS = multiple sclerosis /ˈmʌltɪpl skləˈroʊsɪ/ (n): bệnh đa xơ cứng

Migraine /ˈmaɪɡreɪn/ (n): bệnh đau nửa đầu

Muscular dystrophy /ˌmʌskjələr ˈdɪstrəfi/: bệnh teo cơ

Myocardial infarction /ɪnˈfɑːrkʃn/ (n): nhồi ngày tiết cơ tim

Osteoporosis /ˌɑːstioʊpəˈroʊsɪs/: xương thủy tinh

Stroke /strəʊk/ (n): chợt quỵ

Từ vựng về các loại cơ sở y tế trong giờ Anh

Cardiology hospital /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒi ˈhɑːspɪtl/ (n): khám đa khoa tim

Children hospital /ˈʧɪldrən ˈhɒspɪtl/: bệnh viện nhi

Clinic /ˈklɪnɪk/ (n): chống khám

Community hospital /kəˈmjuːnəti ˈhɑːspɪtl/ (n): cơ sở y tế cộng đồng

Dermatology hospital /ˌdɜːməˈtɒləʤi ˈhɒspɪtl/: cơ sở y tế da liễu

Field hospital /fiːld ˈhɒspɪtl/: bệnh viện dã chiến

General hospital /ˈʤɛnərəl ˈhɒspɪtl/: bệnh viện đa khoa

Hospital /ˈhɒspɪtl/: bệnh viện

Maternity hospital /məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl/: cơ sở y tế phụ sản

Mental hospital /ˈmɛntl ˈhɒspɪtl/: cơ sở y tế tâm thần

Nursing trang chủ /ˈnɜːsɪŋ həʊm/: khám đa khoa dưỡng lão

Orthopedic hospital /ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl/: khám đa khoa chỉnh hình

Psychiatric hospital /ˌsaɪkiˈætrɪk ˈhɑːspɪtl/ (n): khám đa khoa tâm thần

Rehabilitation hospital /ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn ˈhɑːspɪtl/ (n): trung tâm hồi phục chức năng

Trauma center hospital /ˈtrɔːmə ˈsentər ˈhɑːspɪtl/ (n): cơ sở y tế trung trung khu chấn thương

Từ vựng về các khoa xét nghiệm bệnh bởi tiếng Anh

Một số khoa trong dịch viện:

Accident & Emergency Dept. /æksədənt & ɪˈmɜrʤənsi dept/ (n): khoa tai nạn ngoài ý muốn và cấp cho cứu

Cardiology Dept. /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒi dept/ (n): khoa tim

Dietetics & Nutrition Dept. /ˌdaɪəˈtetɪks ænd nuˈtrɪʃən dept/ (n): khoa dinh dưỡng

Ear - Nose - Throat Dept. (n): khoa tai mũi họng

Gynaecology Dept. (n): phụ khoa

Infectious Disease Dept. (n): khoa tạo mê, hồi sức

Internal Medicine Dept. (n): khoa nội

Một số văn phòng công sở hành thiết yếu trong căn bệnh viện:

Admission Office /ədˈmɪʃ(ə)n ˈɒfɪs/ (n): văn phòng tiếp nhận bệnh nhân

Cashier’s /kæˈʃɪəz/ (n): quầy thu tiền

Discharge Office /dɪsˈʧɑːʤ ˈɒfɪs/: văn phòng làm hồ sơ xuất viện

Medical records department /ˈmɛdɪkəl ˈrɛkɔːdz dɪˈpɑːtmənt/ (n): phòng lưu trữ sách vở và giấy tờ bệnh án

Một số phòng không giống trong dịch viện:

Blood bank /blʌd bæŋk/ (n): ngân hàng máu

Canteen /kænˈtiːn/ (n): bên ăn

Consulting Room /kənˈsʌl.tɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khám bệnh

Delivery Room /dɪˈlɪv.ər.i ˌruːm/ (n): chống sinh nở

Dispensary Room /dɪsˈpɛnsəri ruːm/: phòng phân phát thuốc

Emergency Room /ɪˈmɜːʤənsi ruːm/: phòng cung cấp cứu

Isolation room /ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm/ (n): phòng giải pháp ly

Laboratory /ləˈbɒrətəri/ (n): chống xét nghiệm

Mortuary /ˈmɔːtjʊəri/ (n): bên xác

Từ vựng về các nghề nghiệp và công việc trong ngành y

Phân loại bác sĩ theo siêng khoa:

Doctor /ˈdɑːktər/ (n): chưng sĩ

Acupuncture practitioner /ˈækjupʌŋktʃər prækˈtɪʃənər/ (n): chưng sĩ châm cứu

Chiropractor /ˈkaɪərəʊpræktər/ (n): bác sĩ chỉnh hình

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/ (n): chưng sĩ da liễu

Endocrinologist /ˌendəʊkrɪˈnɑːlədʒɪst/ (n): chưng sĩ nội tiết

Epidemiologist /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst/ (n): bác bỏ sĩ dịch tễ học

Gastroenterology /ˌɡæstrəʊˌentəˈrɑːlədʒi/ (n): bác sĩ khoa tiêu hóa

GP = general practitioner /ˈdʒenrəl prækˈtɪʃənər/ (n): bác sĩ nhiều khoa

Gynecologist /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒɪst/ (n): bác bỏ sĩ sản phụ khoa

Hematologist /ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst/ (n): bác sĩ tiết học

Neurologist /nʊˈrɑːlədʒɪst/ (n): chưng sĩ siêng khoa thần kinh

Optician /ɑːpˈtɪʃn/ (n): bác bỏ sĩ mắt

Pediatrician /ˌpiːdiəˈtrɪʃn/ (n): bác bỏ sĩ nhi

Psychiatrist /saɪˈkaɪətrɪst/ (n): chưng sĩ tâm lý

Một số nghề nghiệp khác:

Carer /ˈkerər/ (n): bạn chăm sóc

Dental hygienist /ˈdentl haɪˈdʒiːnɪst/ (n): chuyên viên vệ sinh răng miệng

Dentist /ˈdentɪst/ (n): nha sĩ

Midwife /ˈmɪdwaɪf/ (n): nữ hộ sinh

Nanny /ˈnæni/ (n): vú em

Nurse /nɜːrs/ (n): y tá

Paramedic /ˌpærəˈmedɪk/ (n): nhân viên cấp dưới y tế cấp cho cứu

Pharmacist /ˈfɑːrməsɪst/ (n): dược sĩ

Physiotherapist /ˌfɪziəʊˈθerəpɪst/ (n): nhà vật lý trị liệu

Psychologist /saɪˈkɑːlədʒɪst/ (n): nhà tâm lý học

Surgeon /ˈsɜːrdʒən/ (n): bác sĩ phẫu thuật

Từ vựng về những dụng cầm y tế

*

Antiseptic /ˌæntiˈseptɪk/ (n): thuốc khử trùng

Antibiotic /ˌæntaɪbaɪˈɑːtɪk/ (n): thuốc chống sinh

Band-aid /ˈbænd eɪd/ (n): băng cứu vớt thương

Blood pressure monitor /blʌd ˈpreʃər ˈmɑːnɪtər/ (n): sản phẩm công nghệ đo máu áp

Compression bandage /kəmˈpreʃn ˈbændɪdʒ/ (n): băng gạc cầm cố máu

Cotton ball /ˈkɑːtn bɔːl/ (n): bông gòn

Crutch /krʌtʃ/ (n): mẫu nạng

Defibrillator /diːˈfɪbrɪleɪtər/ (n): vật dụng khử rung tim

Dropper /ˈdrɑːpər/ (n): ống nhỏ giọt

Dropping bottle /ˈdrɑpɪŋ ˈbɑtəl/ (n): túi truyền

Examining table /ɪgˈzæmɪnɪŋ ˈteɪbəl/ (n): bàn xét nghiệm bệnh

First aid kit /fɜːrst eɪd kɪt/ (n): hộp cứu giúp thương

Injection /ɪnˈdʒekʃn/ (n): thuốc tiêm

Life support /laɪf səˈpɔːrt/ (n): máy cung cấp thở

Minor operation instrument set /ˈmaɪnər ˌɑːpəˈreɪʃn ˈɪnstrəmənt set/ (n): bộ khí cụ tiểu phẫu

Needle /ˈniːdl/ (n): mũi tiêm

Oxygen mask /ˈɑːksɪdʒən mæsk/ (n): mặt nạ oxy

Painkiller /ˈpeɪnkɪlər/ (n): thuốc giảm đau.

Xem thêm: ThuốC Hen P/H €“ Viãªn Hoã N 480 Viãªn €“ ThuốC đIềU Trị Hen Cho BệNh Nhã¢N TiểU đưÁ»Ng

Pill /pɪl/ (n): thuốc con nhộng

Powder /ˈpaʊdər/ (n): dung dịch bột

Resuscitator /rɪˌsʌsɪˈteɪtər (n): đồ vật hô hấp nhân tạo.

Scale /skeɪl/ (n): dòng cân

Scalpel /ˈskælpəl/ (n): dao mổ

Stethoscope /ˈsteθəskəʊp/ (n): ống nghe

Surgical mask /ˈsɜːrdʒɪkl mæsk/ (n): khẩu trang y tế y tế

Syringe /sɪˈrɪndʒ/ (n): ống tiêm.

Thermometer /θərˈmɑːmɪtər/ (n): sức nóng kế

Wheelchair /ˈwiːltʃer/ (n): xe lăn

X-ray /ˈeks reɪ/ (n): tia X-ray

Young wound dressing /jʌŋ wuːnd ˈdresɪŋ/ (n): băng gạc vô trùng

Các mẫu thắc mắc và vấn đáp về tình trạng sức khỏe

Dưới đấy là một số mẫu thắc mắc và câu trả lời gợi nhắc về tình hình sức khỏe mà bạn học thường chạm mặt trong quá trình đi xét nghiệm sức khỏe:

Câu hỏi: What’s wrong with you ? = what’s the trouble ? = What is the matter? (Vấn đề của chúng ta là gì?)

Trả lời gợi ý: I am having a serious backache. (Tôi vẫn đau sống lưng một giải pháp trầm trọng.)

Câu hỏi: vì you often suffer from backaches? (Bạn bao gồm thường bị đau lưng không?)

Trả lời gợi ý: Yes. I have occasionally suffered from it for quite a long time. However, due to my busy schedule, I haven’t yet undertaken any medication. (Tôi có. Tôi đang thỉnh thoảng bị đau sườn lưng trong một khoảng thời hạn khá dài. Mặc dù nhiên, bởi vì lịch trình rậm rạp của tôi, tôi vẫn không thực hiện bất cứ biện pháp khám chữa nào.)

Câu hỏi: About the current backache. How long have you had it ? (Bạn bị bao thọ rồi ?)

Trả lời gợi ý: Almost three days. (Gần 3 ngày rồi.)

Câu hỏi: Where exactly is the pain? (Chỗ đau chính xác là chỗ như thế nào ?)

Trả lời gợi ý: Right here. Just a little under my shoulder. (Ở ngay lập tức đây. Chỉ một chút ở bên dưới vai của tôi.)

Câu hỏi: bởi vì you have any drug allergies ? (Bạn bao gồm bị dị ứng thuốc nào tuyệt không?)

Trả lời gợi ý: No. I have never experienced any drug allergies. (Không. Tôi không bị không thích hợp thuốc bao giờ.)

Tổng kết

Bài viết sẽ cung cấp cho những người đọc đông đảo từ vựng về những loại bệnh trong tiếng Anh. Hi vọng, sau khi đọc nội dung bài viết này, đọc giả đã biết cách vận dụng những trường đoản cú ngữ và nhiều từ này để cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh của phiên bản thân.

Tài liệu tham khảo:

“Health.” Health Topic from the Oxford Advanced Learner"s Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/category/health.

kubet